Avís Legal

Aquest avís regula les condicions d’ús d’aquesta web i l’usuari les accepta sense reserves.

Titularitat

PRODRET ADVOCATS, SLP, (en endavant “PRODRET”), és una societat que consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 41.270, Foli 25, Full B-379.171. El domicili social està situat al carrer Borriana, num. 22, 1r Pis, 08202, Sabadell (Barcelona), el NIF és B-65.075.103, el telèfon i adreça electrònica de contacte són, respectivament, 937.259.088 i info@prodret.com. PRODRET és propietària i gestora de la pàgina web amb l’adreça www.prodret.com.

Contingut de la pàgina

El contingut de la web www.prodret.com (inclòs aquest avís legal, les condicions d’ús i la política de privacitat aplicables), té caràcter exclusivament informatiu i en cap cas d’assessorament. L’ús que es faci del contingut d’aquesta web és exclusiva de l’usuari. Tals contingut, avís legal, condicions d’ús i política de privacitat, podran ser modificats en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per PRODRET.

La web www.prodret.com pot oferir enllaços d’accés a llocs web de tercers perquè els usuaris tinguin més fonts d’informació a internet i puguin complementar dades de les notícies que es tracten a la web. PRODRET no és responsable ni del contingut d’aquestes webs, ni dels resultats obtinguts per qui hi recorri. Aquesta responsabilitat serà exclusivament de l’usuari
PRODRET no pot garantir que l’accés a la web o els continguts siguin exempts de tot error, però sí que vetlla perquè no n’hi hagi i per esmenar-los, si és el cas.

Propietat intel•lectual i industrial

Aquesta web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, creativitat i tot altre material, són propietat de PRODRET ADVOCATS, SLP o de tercers que li n’han autoritzat l’ús.

La web www.prodret.com es publica en règim de drets Creative Commons, (Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 Unported.). Per tant, els textos publicats a la mateixa es poden copiar, distribuir i transmetre públicament i lliurement, sempre sota les condicions següents:

1. Cal esmentar-ne la font.
2. Cal respectar-ne la contextualització original.
3. No se’n pot fer un ús comercial.
4. No se’n pot fer obra derivada.

Ara, no s’editen en règim de Creative Commons, sinó en el de drets d’autor legalment en vigor, tots els articles signats pel personal que compon i/o pertany a PRODRET ADVOCATS, SLP i, en general, tots els materials cedits per tercers (quan s’indica).

Responsabilitat sobre contingut i ús

L’usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.

PRODRET no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis deguts a interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic, motivats per causes no imputables a PRODRET. Tampoc no es fa càrrec dels retards o blocatges deguts a deficiències o sobrecàrrega de línies telefòniques o a sobrecàrrega del sistema d’accés a internet o dels altres sistemes electrònics, ni dels danys causats per tercers amb intromissions il·legítimes fora del control de PRODRET.

PRODRET, es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment.
PRODRET, declina tota responsabilitat sobre el contingut de pàgines externes, propietat de tercers, accessibles amb enllaços facilitats per la seva web, respecte als quals PRODRET no exerceix cap mena de control ni respon del contingut de la informació a la que s’accedeix a través seu. Tampoc no serà responsable de cap error, irregularitat o inexactitud dels continguts publicitaris que apareixen a la seva web: aquesta responsabilitat pertany únicament als anunciants o patrocinadors.

Aquesta web fa o pot fer servir galetes (‘cookies’) en algunes pàgines. Aquestes galetes permeten de controlar les dades de navegació de l’usuari per fer-li més còmoda i ràpida la comunicació amb la web. Aquestes dades no tenen cap més finalitat que la d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús de la web. En cap cas, doncs, no es fan servir les galetes per aconseguir dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els navegadors d’internet per obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser-ne advertit abans de la instal·lació i pot impedir-la, si vol.

L’usuari es compromet a fer servir adequadament els continguts i serveis. En el cas de fòrums i xats, els participants accepten els principis de no-incitació a la violència i de no-discriminació per raó de sexe, edat, religió, origen nacional, discapacitat o orientació sexual i s’han d’abstenir d’insultar o d’emprar un llenguatge ofensiu. PRODRET queda eximida de tota responsabilitat per les accions que, en el seu cas, tals usuaris puguin incórrer per la utilització de tals serveis sense respectar i/o complir amb els principis esmentats i, així mateix, l’empresa es reserva les accions que en dret li pertoquin al respecte.

Protecció de dades

PRODRET, compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, i les dades que es recullen en alguns serveis de la web s’incorporen a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, disposat per PRODRET.

El tractament de les dades proporcionades es fa d’acord amb les disposicions de la normativa vigent, que obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries per a evitar-ne la pèrdua, l’alteració o l’accés no autoritzat de tercers.

Els usuaris poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit (acompanyat d’una còpia d’un document oficial que us identifiqui) a PRODRET, carrer Borriana, num. 22, 1r Pis, 08202, Sabadell (Barcelona), o enviant un correu electrònic a info@prodret.com, indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: “Protecció de dades”.

PRODRET es compromet a complir amb l’obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris, a tractar-les de manera confidencial i a guardar-les adoptant les mesures que siguin necessàries per evitar-ne la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte, en tot moment, l’estat de la tecnologia.

En el cas que aquesta pàgina web contingui formularis en què se us sol·licitin les vostres dades per a finalitats concretes. En aquests casos s’estarà a les condicions específiques aplicables en cada un d’ells.

PRODRET es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades personals creat sota la seva responsabilitat les dades que els usuaris puguin facilitar voluntàriament (p.ex./ mitjançant un correu electrònic, els formularis disposats en aquesta web, etc.) amb la finalitat de poder gestionar les peticions, consultes o comentaris que puguin realitzar els usuaris.

Limitació de la responsabilitat

PRODRET, no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

Llei aplicable

Aquest Avís Legal es regeix per la normativa autonòmica, estatal i/o europea aplicables.