Dret administratiu

El dret administratiu és la nostra especialitat i és l’eina de la qual ens valem per actuar en defensa dels drets i interessos dels nostres clients.

Defensem els nostres clients davant de qualsevol disposició, acte, inactivitat o actuació administrativa que els pugui afectar i que s’hagi produït en diferents matèries com l’urbanisme, el medi ambient, activitats, responsabilitat patrimonial de l’administració, contractació pública, expropiacions, règim local, processos sancionadors, ports i aeroports, protecció de dades, tributs, etc., ja sigui en via administrativa o judicial.

L’administració gaudeix d’unes potestats a les que els ciutadans, moltes vegades, hi han de fer front per defensar els seus legítims drets. El nostre objectiu és evitar eventuals problemes als nostres clients abans no emprenguin qualsevol actuació relacionada amb el dret administratiu, o bé procurar-los una solució a les situacions problemàtiques en què es puguin veure immersos, oferint-los un assessorament i suport jurídic personalitzat i continuat perquè puguin afrontar, amb les màximes garanties possibles, qualsevol procediment administratiu o contenciós administratiu en el que hi tinguin interès.