Dret urbanístic

El dret urbanístic s’integra dins del dret administratiu i és una de les àrees més prolífiques de conflicte entre la ciutadania i l’administració.

L’administració, entre moltes altres competències, ostenta la urbanística, a través de la qual contínuament pren decisions per ordenar i gestionar el territori, imposant també sancions disciplinàries.

Aquestes decisions i actuacions administratives, poden afectar legítims drets dels ciutadans. A PRODRET ADVOCATS, SLP, oferim un assessorament jurídic acurat, continuat i personalitzat que intenta donar una solució efectiva als problemes que poden afectar als nostres clients durant les diferents fases del procediment urbanístic, com són les de planejament, gestió i disciplina.